Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Yugo verzija | הגירסא העברית
שם משתמש סיסמא
ההתאחדות הוקמה בשנת 1935 על ידי דור המייסדים במטרה לשָמֶר ולטפח את התרבות, את הספרות, את המסורת, את מנהגי העם ואת לימוד קורותיהן של קהילות ישראל יוצאי יוגוסלביה ושימשה אבן-יסוד בקליטת העלייה בשנים שלאחר-כך.
ההתאחדות הצליחה למקם את עצמה כגורם משמעותי בחיי יוצאי יוגוסלביה לשעבר ואף הצליחה לקרב אליה את דורות ההמשך.
 
 
 
 
 
מטרות ההתאחדות
 1. לשמור ולטפח את התרבות, הספרות, המסורת, מנהגי העם ואת לימוד קורותיהן של קהילות ישראל יוצאי יוגוסלביה לשעבר.
 2. לאסוף ולשמור חומר היסטורי ותיעודי על חיי קהילות ישראל שחיו ביוגוסלביה לשעבר, ולהכין ולהוציא לאור ספרות היסטורית על דברי ימי יוגוסלביה לשעבר.
 3. ליזום לימוד וכתיבת מחקרים על חיי יהדות יוגוסלביה לשעבר, על התרבות, הספרות, מנהגי העם והמסורת של יהדות יוגוסלביה לשעבר על פעילותם במפעל הציוני בכלל ועל חלקה של יהדות יוגוסלביה לשעבר במפעל הציוני בפרט.
 4. לארגן פעולות חברתיות-תרבותיות ולהגיש עזרה סוציאלית בין עולים יוצאי יוגוסלביה לשעבר בארץ, ובמיוחד בקרב הדור הצעיר והנוער, סביב נושאים ממורשתה של יהדות זו.
 5. ליזום הקמת ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי יוגוסלביה לשעבר שמרכזו יהיה בישראל. לטפח קשרים בין היהודים יוצאי יוגוסלביה לשעבר המפוזרים בעולם, לשמור ולהדק קשרים עם הקיבוץ היהודי המאורגן ביוגוסלביה לשעבר ועם קהילותיו ומוסדותיו.
 6. לעודד ולעזור ליהודים מיוגוסלביה לשעבר ו/או יוצאי יוגוסלביה לשעבר בכל מקום אחר בעולם, לעלות ולהשתרש בארץ.
 7. לפרסם ולהפיץ ביטאון על המאורעות בארץ ועל ההתרחשויות בין היהודים יוצאי יוגוסלביה לשעבר בישראל ובעולם.
 8. לפרסם ולהוציא לאור דברי דפוס למיניהם במטרה לקדם ולממש את מטרות העמותה הנ"ל.
 9. לפעול לשימור זכר השואה, לתמוך ולעזור לניצולי השואה תוך שימוש בכל אחת מהמטרות הרשומות לעיל.
 10. לפעול למען השגת תגמולים נאותים לניצולי שואה, יוצאי יוגוסלביה לשעבר
 11. העמותה נוסדה שלא למטרות רווח ולא תחלק רווחים בין חבריה.
 12. לקרב את דורות ההמשך, ילידי הארץ, בכדי לשמר את השורשים של יוצאי יוגוסלביה, את המקורות וכיצד שרדנו.
 13. ליצור מנגנון קבוע ומעודכן ודרכי קשר בין חברי ההתאחדות באשר הם.
 
 
 
 
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר